Cam Newton reflects on 2008 arrest in Instagram post

Cam Newton has come a long way since he was arrested for stealing another student’s laptop while at Florida.

On Tuesday, the nine-year anniversary of his arrest, the Carolina Panthers quarterback shared an Instagram post with his mugshot and a message about what he learned from the situation.

“People wonder why I play the game the way I do, act the way I act, dress the way I dress, and even live the way I live,” Newton wrote. “Because in some people’s eyes I’m not supposed to be here. But in my eyes, I’m not going to have any regrets with the second chance God has given me.”

į ¢öñtëmplâtëd pöštįñg thįš âñd ëvëñ rëlü¢tâñt âböüt įt büt âš į thįñk âböüt mÿ lįfë âñd thë MÅNŸ thįñgš įm THÅNKFŪŁ för; į wâñt tö bë âñ Ø₽ËN böök šö pëöplë ¢âñ hërë mÿ tëštįmöñÿ âñd lëârñ fröm thë FŁÅ₩š âñd mįštâkëš į MÅDË❗️öñ thįš dâÿ 11/21/2008 į wâš ârrëštëd för â štölëñ ŁÅ₽töp âñd įm šürë ÿöür âškįñg ÿöüršëlf whërë įš hë göįñg wįth thįš štörÿ büt thë mörâl öf thë štörÿ įš thįš…. öñ thįš dâtë į THØŪGHT mÿ lįfë âñd mÿ ¢ârëër wâš ØVËR âñd thë fâ¢t thât į hâd šhâmëd mÿ fâmįlÿ wįth thë mëdįâ ¢övërâgë šürröüñdįñg thįš šįtüâtįöñ į vöwëd tö mÿšëlf öñ thįš dâÿ (9ÿrš âgö) thât “į wįll ßË ßËTTËR fröm thįš šįtüâtįöñ” whât ÿöü müšt lëârñ fröm thįš štörÿ įš thįš; įf ÿöü lįvë ÿöür lįfë lįštëñįñg tö whât ØTHËR pëöplë ârë šâÿįñg whât ÿöü šhöüld dö ÅND NØT ŸØŪR Ø₩N; šhâmë öñ ŸØŪ! į ¢âñ höñëštlÿ šâÿ tö ÿöü tödâÿ thât NØöñë gâvë më â ¢hâñ¢ë tö šü¢¢ëëd döwñ bâd įñ mÿ šįtüâtįöñ âñd įf į wöüld hâvë lįštëñëd tö thöšë pëöplë thât šâįd į €ÅNT, ₩HØ KNØ₩š whërë į wöüld bë tödâÿ. šö įm ËXTRËMËŁŸ THÅNKFŪŁ FØR GØDš mër¢ÿ, grâ¢ë, âñd FÅVØR övër mÿ Ł1FË; šö įf į ¢âñ dö įt wįth mÿ ¢įr¢ümštâñ¢ëš šürëlÿ ÿöü ¢âñ dö įt âñd ßË ₩HÅTËVËR ŸØŪ ₩ÅNT TØ ßË wįth HÅRD ₩ØRK âñd ₽ËR$ 1$ TËN€Ë❗️ -1ØVË šįdë NØTË: âñd pëöplë wöñdër whÿ į plâÿ thë gâmë thë wâÿ į dö, â¢t thë wâÿ į â¢t, drëšš thë wâÿ į drëšš, âñd ëvëñ Ł1VË thë wâÿ į Ł1VË bë¢âüšë įñ šömë pëöplëš ëÿëš “įm ñöt šüppöšëd tö bë hërë” büt įñ mÿ ëÿëš įm ñöt göįñg tö hâvë ÅNŸ rëgrëtš wįth thë šë¢öñd ¢hâñ¢ë GØD hâš gįvëñ më❗️ “(bâll šö hârd) įm šhö¢këd töö ĪM $ Ū₽₽Ø$ ËD TØ ßË ŁØ€KËD Ū₽ TØØ įf ÿöü 뚢âpëd whât į’vë 뚢âpëd ŸØŪ’D ßË 1N ₽ÅR1$ GËTT1NG MË$ $ ËD Ū₽ TØØ” -JÅŸż #iWmW -1OVE #šhįñëTHRŪthëŠHÅDË #1FįČÅNdö1TÿöüĆÅNtö #frömTHËčöñćrëtëWHØkñëwÅflöwërWØŪŁDgröw #įŪŠËmÿ1NFŁŪËNČËtö1NŠPÏRË

A post shared by Cam Newton (@cameron1newton) on

Newton was charged with felony counts of burglary, larceny, and obstructing justice. All charges were later dropped after he completed a pretrial diversion program.

Copyright © 2017 Score Media Ventures Inc. All rights reserved. Certain content reproduced under license.

NFL | theScore

Audrey Roloff: Sorry, God, I’ll Instagram Less Often!

Audrey Roloff has an important and surprising announcement to make.

Actually, before she does so, Audrey Roloff has a precious and adorable photo to share:

Perfect, right?

How does the Little People, Big World star do anything that doesn’t involve cuddling her daughter, Ember Jean?!?

Sadly, however, fans of the reality star may not be seeing many more pictures such as this going forward.

Audrey announced as a caption to the cute snapshot that she may be posting less frequently on Instagram going forward.

And she share an interesting reason why.

“All cozied up with my sweet little Ember. She warms my heart, get it. Snuggling her is my favorite,” opened Roloff.

She then delved into more profound and religious detail:

“Ok so… I’ve been convicted on something lately… As much as l love sharing my life with y’all and what I’ve learned/am learning, l never want to be someone who spends more time sharing on social media than l do seeking the Lord and searching His truths.”

Audrey, of course, has always been very open about her faith.

“I know this might sound a little contradictory, cause here l am sharing this, but maybe some of you can relate?” she continued,adding:

“In a world that invites us to share share share, l want to seek seek seek. Instead of always reaching for my phone to document a moment or share on social media, l want to be more concerned with seeking God in those moments and listening for what He might have to share with me!

This is a common critique of social media, of course.

Not the connection to God necessarily, but the fact that some people spend more time documenting their lives than living their lives.

“Don’t get me wrong, l love sharing and engaging with you all in this space,” Audrey concluded.

“But it should always come second to time with my Creator and redeemer.

“I want to be someone who spends more time reading truth, engaging wisdom, and listing for His still small voice, than sharing my own incomplete oversimplified perspectives.”

Roloff has also faced a lot of unfair criticism as a result of her frequent Instagram posting.

She was somehow dragged online for this simple photo of her daughter, for example.

This may explain why Jeremy recently expressed support for his beloved soulmate.

“Im so proud of my wife. These last few weeks have been pretty tough on her,” Jeremy wrote yesterday.

“(If you watch our stories you know what I’m talking about) But she’s been a trooper and I’m thankful that I have her as a teammate.”

Hey, whatever makes you feel happy and content, Audrey.

We adore seeing these Ember Jean photos, but we support whatever decision you make in this regard.

The Hollywood Gossip

Christina and Tarek El Moussa Mark Split-erversary with Moving Instagram Posts

Who says a couple can’t break up and still get along?

Even if that break up involves on person pulling out a gun and the other person later dating a mutual friend?

Approximately one year ago, Christina and Tarek El Moussa announced their split.

It was a surprising confirmation for HGTV viewers that had spent the past few years watching Christina and Tarek successful renovate homes on Flip or Flop.

The couple share two little kids and at least appeared to get along pretty well on screen.

But we learned shortly after their separation that all was not perfect.

In fact, Tarek actually stormed off into the woods with a gun in the spring of 2016 after he and his wife got into a serious argument.

Concerned for Tarek’s safety, Christina called the police.

All was eventually sorted out (Tarek said he wanted the gun to keep wild animals away); no charges were filed; but the marriage was basically over.

In their statement announcing as much, Christina and Tarek assured fans that they would remain friends and that raising their two young kids would be a priority.

It’s the same things all famous people say when they go their separate ways.

But the El Moussas actually meant it!

Neither side has bad-mouthed the other over the past several months, even after Christina dated family contractor Gary Anderson for a bit.

And they are co-parenting their son and daughter like champs.

To make the anniversary of their public split, both sides of this ex-couple wrote something important on Instagram.

“You do not get to choose the events that come your way nor the sorrows that interrupt your life,” reads an excerpt from the pastor David Crosby’s book Your Pain is Changing You, shared by Christina.

“They will likely be a surprise to you, catching you off guard and unprepared.

“You may hold your head in your hands and lament your weak condition and wonder what you ought to do.”

el mouusa message

“Couldn’t agree more,” Christina wrote alongside the message above, which also includes the words:

To suffer, that is common to all. To suffer and still keep your composure, your faith, and your smile, that is remarkable.

She used the hashtag “#KeeptheFaith,” as well.

Tarek, meanwhile, posted a quote from Harry Potter author J.K. Rowling.

It reads:

“Rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life.”

This is a reference to how the beloved author was famously way down on her luck before selling her first Harry Potter book.

tarek message

Tarek, for his part, has now overcome two different cancer diagnoses, as well as this divorce.

“This quote really stood out to me,” Tarek told his followers, adding:

“We’ve all faced obstacles and for many they were so horrific they hit the lowest point of their life with no future in sight….when you are at the bottom you feel nothing but pain, misery and despair.”

He concluded:

“Even though you can’t see the light at the bottom it still exists and as time goes on that light starts to shine.

“Once that light starts to shine take the opportunity to reevaluate who you are and what you want to be. Take it as an opportunity to bounce back and be stronger than ever.

“In my opinion, rock bottom is an opportunity to start over and do it right!”

We all could learn a lot from Tarek and Christina El Moussa, which is a sentiment we never imagined we’d express a year ago.

The Hollywood Gossip

Beanie Sigel Speaks On Meek Mill Going To Jail On Instagram Live "10 Years Probation Thats A Set Up, He Jay Walks They Gonna Send Him Back"

Beanie Sigel Speaks On Meek Mill Going To Jail On Instagram Live “10 Years Probation Thats A Set Up, He Jay Walks They Gonna Send Him Back” Posted By PSmooth

WorldStarHipHop Media Player

LeBron explains ‘Mood’ Instagram post: ‘I like Arthur’

Perhaps all of these cryptic posts from LeBron James on social media over the years don’t need to be thoroughly analyzed, and should just be taken literally instead.

What did James' Arthur "clenched fist" meme on Instagram from Monday mean? Well, apparently not a lot.

"I like Arthur," James said following the Cleveland Cavaliers' narrow 124-119 win over the visiting Milwaukee Bucks at Quicken Loans Arena on Tuesday, according to Cleveland.com's Joe Vardon. "That's OK, right?"

Mood…

A post shared by LeBron James (@kingjames) on

Many took James’ post as a sign that he was either frustrated with the recent play of his team, or that he wasn’t happy seeing Kyrie Irving and the Boston Celtics defeat an undermanned Atlanta Hawks squad that had just beaten his Cavaliers.

He then followed it all up with a collage of pictures from throughout his career of him clenching his fists like Arthur, with the caption “Mood forever.”

Mood Forever…. 👑#StriveForGreatness🚀

A post shared by LeBron James (@kingjames) on

Related – By the numbers: LeBron matches Jordan in regular-season appearances

The 32-year-old finished Tuesday with 30 points on 10-of-20 shooting, barely missing out on a triple-double with nine assists and eight boards in 37 minutes of action.

Copyright © 2017 Score Media Ventures Inc. All rights reserved. Certain content reproduced under license.

NBA | theScore

Draymond trolls LeBron with cryptic Instagram post of his own

It's still unclear as to what LeBron James meant with his cryptic Instagram post on Monday night, but it's pretty obvious as to what Golden State Warriors forward Draymond Green was thinking.

Green trolled James with a post of his own, using the same caption "MOOD …" which was a clear hint at the King.

MOOD…

A post shared by Draymond Green (@money23green) on

Copyright © 2017 Score Media Ventures Inc. All rights reserved. Certain content reproduced under license.

NBA | theScore

Kodak Blond: Kodak Black Shows Off New Hairstyle On Instagram Live

Kodak Black has an interesting hairstyle, to say the least, and we’ve seen the young Florida rapper go through some stages in achieving the look. Kodak took to Instagram Live to show off his newly-dyed Kodak Knots and their updated blond color.

On Kodak Black’s Instagram page, the “Tunnel Vision” star already displayed a dyed look for his knots, sporting a reddish tint. In the Instagram Live video, Kodak is sitting in a chair while getting his ‘do worked on in live time.

While some fans were into the look, plenty of folks came in to hate watch the event and offer commentary that Kodak didn’t necessarily ask for. In the end of the clip, he offers a strong “suck my d*ck, b*tch” for the barrage of haters coming at his new style. And according to one Twitter user below, Haitians who dye their hair are usually about that action. We’re not trying to find out if it’s true.

In other news, Plies and Kodak are dropping a joint mixtape FEMA on Halloween.

Watch Kodak Black show off his blond Kodak Knots in the clip below courtesy of MyMixTapez.

#KodakBlack dyed his hair blonde 👀😭 #MyMixtapez

A post shared by MyMixtapez (@mymixtapez) on

Photo: Instagram

The post Kodak Blond: Kodak Black Shows Off New Hairstyle On Instagram Live appeared first on Hip-Hop Wired.

Hip-Hop Wired

Yammmassic Park: Meet The Ghanaian Thickasaurus Rex Sizzling Instagram

Instagram Photo

Moesha Boduong Is Shattering The Internet

Earlier this week we showcased South African Donk Goddess Faith Nketsi (who shut down the internet) and now we proudly present Ghanaian Thickasaurus Rex Moesha Boduong who turns all of the heads and sizzles Instagram with world-stopping curves that definitely will change your life.

Instagram Photo

Hit the flip to meet the Ghanaian Thickasaurus Rex sizzling Instagram.


Bossip